κατάληψη

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
ady
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

κατάληψη

ady
είχα κάνει κατάληψη σε μία πόλη, δοκιμαστικά για να δω τι γίνεται.
μετά απέσυρα το στρατό μου, αλλά η πόλη συνεχίζει να εμφανίζεται σε κατάληψη.
τώρα θέλω να τη λεηλατήσω και δεν μπορώ.

πως σταματάει η ένδειξη της κατάληψης;